Dział obsługi klienta

Zarząd Spółdzielni informuje, że w celu poprawy organizacji pracy uruchamia od dnia 02 listopada 2012 r. 
Dział Obsługi Klienta (pokoje nr 2 i 3) do załatwiania następujących spraw:

1. przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia rejestracji zgłoszeń awarii, interwencji i skarg mieszkańców zasobów Spółdzielni, 
2. członkowsko – mieszkaniowych, w tym:

• związanych z nabyciem i pozbawieniem członkostwa w Spółdzielni,
• związanych z zakupem, sprzedażą, darowizną, spadkobraniem i zamianą mieszkań,
• wydawaniem zaświadczeń o przysługującym prawie do lokalu,
• informacje o wolnych lokalach mieszkalnych i przetargach.

3. czynsze, w tym: 


• naliczanie opłat czynszowych, 
• rozliczanie sald należności za lokale mieszkalne i garaże,
• załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
• uzgadnianie prognozy wody, 
• wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłatach.


4. terenowo – prawnych i administracyjnych, w tym:


• związanych z zakupem, sprzedażą, darowizną, spadkobraniem i zamianą garaży,
• wydawanie wniosków o przekształcenie praw do lokali,
• wydawanie zaświadczeń o przysługującym prawie do garażu,
• rozliczanie stanów wodomierzy przy zmianie właściciela lokalu.