OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szarotka” w Kamiennej Górze zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie kontroli naszych obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy prawo Budowlane w zakresie:

1- Art.62 ust.1 pkt 2 (bez przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej)
2- Art.62 ust. 1 pkt 1c (instalacja gazowa)
Kontroli podlegałyby budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz kotłownie naszych zasobów tj.:
1. 67 budynków mieszkalnych z 2576 lokalami mieszkalnymi o pow. 123.834,36 m2 w tym:
a) Kamienna Góra 51 budynków; 2002 lokale mieszkalne o pow. 97.592,32m2
b) Lubawka 10 budynków; 425 lokali mieszkalnych o pow. 18.281,35 m2
c) Bolków 6 budynków; 149 lokali mieszkalnych o pow. 7.960,69 m2
2. 2 budynki niemieszkalne ( Cicha 8 i Skłodowskiej 12) o pow. 1.471,23m2
3. 5 kotłowni własnych w tym:
a) 2 w Bolkowie ( zlokalizowane w budynkach mieszkalnych)
b) 2 w Lubawce ( 1 zlokalizowana w budynku mieszkalnym; 1 w osobnym obiekcie)
c) 1 w Kamiennej Górze ( zlokalizowana w budynku mieszkalnym).

Oferta winna być kompleksowa i obejmować wszystkie wyszczególnione w ogłoszeniu przeglądy z terminem wykonania do 31.12.2018r.

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia .
Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy .

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul M. C. Skłodowskiej 12 pok. 1.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2018r. do godz. 1500.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać godzinach od 700 do 1500 , w siedzibie Spółdzielni przy ul. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6 tel. 075 649 52 65 wew. 42.