NIERUCHOMOŚCI

Aktualne informacje dotyczące nieruchomości SM Szarotka w Kamiennej Górze.

Więcej...

DRUKI

Bądź przygotowany, pobierz druki wypełnij je w domu i przynieś do Nas.

Więcej...

IOK

Internetowa Obsługa Kontrahenta - sprawdź opłaty, zgłoś awarię. 

Więcej...

PLAN REMONTÓW

Zapoznaj się z planowanymi remontami oraz zmianami w Twojej okolicy.

Więcej...

Aktualności

PRZETARG- KAMIENNA GÓRA- WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Wymiana słupów oświetleniowych
w Kamiennej Górze ul. Baczyńskiego 2-22, 21-29,
Wałbrzyska 22-42”

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie  Spółdzielni
przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02-10-2017r. godz. 10.00 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 02-10-2017r. godz. 10.30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
        pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,
        unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 7.00 do 14.00, w siedzibie Spółdzielni przy
ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6  lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 35.

 

 

INFORMACJA

I N F O R M A C  J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze informuje członków i mieszkańców Spółdzielni, że posiada do sprzedaży garaże murowane przy ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.

Powierzchnia użytkowa: 19,59m2.

Wartość garażu : 29.000 zł (brutto)

Istnieje możliwość nabycia garażu na raty do 24 m-cy z odsetkami stałymi w wysokości 5% w stosunku rocznym. Szczegółowe informacje na temat garaży można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. M.Skłodowskiej –Curie 12 pok. nr 2 tel: 75-649-52-65 wew. 32. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Spółdzielni w terminie do 31.08.2017r.

Informacja

UWAGA!
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” informuje, że z dniem 01.01.2017 r. przestaje funkcjonować portiernia na bazie przy ul. Cicha 8 w Kamiennej Górze.
W związku z tym awarie instalacyjne i elektryczne powstałe po godz. 15:00 oraz w dni wolne od pracy od dnia 01.01.2017 r. należy zgłaszać pod nr. telefonu

798 050 424

Prosimy o zgłaszanie tylko tych awarii, które muszą być pilnie usuwane, pozostałe należy zgłaszać w dni pracy Spółdzielni pod nr. telefonu 75 649 52 65.

Garaże os. Krzeszowskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Szarotka”
w Kamiennej Górze

W związku z inwestycją pod nazwą „Budowa garaży murowanych przy ul. Krzeszowskiej ” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” prowadzi nabór osób zainteresowanych nabyciem w/w garażu.
W związku z powyższym osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółdzielni (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 2) w celu pisemnego wyrażenia stanowiska w powyższej sprawie.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pokój nr 2.
tel: (075) 649-52-65 wew. 32 lub (075) 745-94-32

SM Szarotka

ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie

Kontakt

+48 75 649 52 65
+48 75 745 94 30

Spółdzielnia czynna:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00